Get Adobe Flash player

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

 

ปรัชญา

 

                เป็นสถาบันสร้างตำรวจดีสู่สังคม

 

 วิสัยทัศน์

 

    สร้างตำรวจดี   วิชาการเด่น   เน้นการฝึก     สำนึกคุณธรรม     นำหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

 

. สร้างตำรวจให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง  และ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

. พัฒนาการเรียน  การสอน  การฝึก  และ  ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน      

 

. สร้างเสริมบุคลากรในหน่วยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  

 

. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการฝึกอบรม

 

. ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และ สังคม

 

. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ นำไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ

 

. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

 

. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กร           

 

. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

019378
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
101
184
18935
998
1711
19378

Your IP: 54.81.241.238
Server Time: 2017-04-25 22:07:30


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙