กลุ่มงานอาจารย์ ตั้งอยู่ที่  ๒๗๒  หมู่ ๑๔  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

สถานที่ทำการ : ตั้งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารเรียนรวม (ตรงข้ามกับศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์  ศฝร.ภ.๔)

โทร :  0  4346 5739  ต่อ 26