Get Adobe Flash player

แจ้ง นสต.รุ่นที่ 8  ศฝร.ภ. 4 ให้ท่านเข้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( Unodc) สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 8  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 29 ธ.ค.2560 รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙