Get Adobe Flash player

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ วงเงินจัดสรร 268,007 บาท วันกำหนดราคากลางอ้างอิง 19 ก.ค. 2560 รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙