โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ วงเงินจัดสรร 268,007 บาท วันกำหนดราคากลางอ้างอิง 19 ก.ค. 2560 รายละเอียด