สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2560      รายละเอียด