ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึก จำนวน 41 รายการ    ดาวโหลดรายละเอียด