Get Adobe Flash player

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง         รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙