ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  รายละเอียดดาวโหลด