Get Adobe Flash player

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธี C.Q.B  รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙