Get Adobe Flash player

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง   รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม  รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและโรงประกอบเลี้ยง    รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม    รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารและโรงประกอบเลี้ยง       รายลเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙