Get Adobe Flash player

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค    รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง         รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม  รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง   รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม    รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙