Get Adobe Flash player

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว  รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง         รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค    รายละเอียดดาวโหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระโดดสูง   รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙