Get Adobe Flash player

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก  รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง  รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง 

รายละเอียดดาวโหลด

ร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลท 5 ชั้น 30 ครอบครัว รายละเอียด

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง     รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙