Get Adobe Flash player

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง  

รายละเอียดดาวโหลด

ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง   ดาวโหลดรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddimg    รายละเอียดดาวโหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึก จำนวน 41 รายการ    ดาวโหลดรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biffing     รายละเอียดดาวโหลด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙