Get Adobe Flash player

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.2560    รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.2560    รายละเอียด

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ วงเงินจัดสรร 268,007 บาท วันกำหนดราคากลางอ้างอิง 19 ก.ค. 2560 รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙