Get Adobe Flash player

ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง   ดาวโหลดรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึก จำนวน 41 รายการ    ดาวโหลดรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biffing     รายละเอียดดาวโหลด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddimg    รายละเอียดดาวโหลด

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2560      รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙