Get Adobe Flash player

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       รายลเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวโหลดเอกสาร

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.2560    รายละเอียด

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.2560    รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙