Get Adobe Flash player

ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงาน ของ ศฝร.ภ.๔ ลง  ๓ ก.ค. ๒๕๖๐  รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙