Get Adobe Flash player

วิชา อาชญาวิทยา และ การบริหารงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

วิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

วิชา การปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 รายละเอียด

วิชา หลักการสื่อสาร และ สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน รายละเอียด

วิชา การเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ รายละเอียด


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙