Get Adobe Flash player
 

Most downloaded files

รายงานประเมินตนเอง (การบริหารงาน)
ทำเนียบอาจารย์ (กฎระเบียบของกลุ่มงานอาจารย์)
หลักสูตร นสต. 1 ปี่ 6 เดือน (กฎระเบียบของกลุ่มงานอาจารย์)
 
Powered by Phoca Download


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙