Get Adobe Flash player

            กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่สอนภาค วิชาการ ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  มีอาจารย์ ตั้งแต่ ระดับ สบ.๑ - สบ.๓  จำนวนอัตราอนุญาตุ ๒๗ ตำแหน่ง มีคนครองจริงในปัจจุบัน  ๒๔ ตำแหน่ง   ว่างอีก ๓ ตำแหน่ง  ตำแหน่งอาจารย์ทุกตำแหน่งเป็นตำแหน่งควบเลื่อนไหลไปจนถึง  ระดับ สบ. ๔  แต่ปัจจุบัน ก.ตร.ได้กำหนดกรอบตำแหน่งให้สามารถเลื่อนไหลไปถึงอาจารย์ สบ.๔ จำนวน  ๕ ตำแหน่ง (ในส่วนของ ศฝร.ภ.๔) และ ให้มี อาจารย์(สบ.๕) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานอาจารย์

           การเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ จะมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ ตร.กำหนด โดยแต่ละตำแหน่งก็จะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอนในภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งมี  ภาควิชากฎหมาย  ภาควิชาป้องกันปราบปราม  ภาควิชาบริหารงานตำรวจ  ภาควิชาทั่วไป  ภาควิชาสืบสวน  ภาควิชาจราจร  และ ภาควิชากีฬา อาจารย์ไม่ได้ถูกบริหารงานในลักษณะภาควิชา แต่จะสามารถทำการสอนได้ในทุก ๆ ภาคตามความเหมาะสมของผู้สอนเอง เช่น อาจารย์ที่ถูกบรรจุแต่งตั้งโดยมีเลขตำแหน่งเป็นของภาควิชากฎหมาย  ก็อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ทำการสอนในวิชาซึ่งเป็นของภาควิชาบริหารงานตำรวจ ก็ได้

           ความก้าวหน้าของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ก็คือ จะต้องได้รับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นไป  ซึ่ง อาจารย์(สบ.๑) ก็จะประเมินได้จนถึงระดับ สบ.๓  ส่วนระดับ  สบ.๔  นั้น จะมีเพียง  ๕  ตำแหน่ง ซึ่งอาจารย์ สบ.๓ ที่จะประเมินขึ้นไปนั้นจะประเมินเพื่อทดแทนตำแหน่ง  สบ.๔ ที่ว่างลง

          ตำแหน่งอาจารย์ สบ.๑ - ๔ เป็นตำแหน่งควบเลื่อนไหลได้ในตัวเอง ดังนั้น หาก อาจารย์(สบ.๔)ตำแหน่งใดว่างลงตำแหน่งก็จะไหลลงไปถึงระดับ อาจารย์(สบ.๑)

         

 

      

กลุ่มงานอาจารย์ ตั้งอยู่ที่  ๒๗๒  หมู่ ๑๔  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

สถานที่ทำการ : ตั้งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารเรียนรวม (ตรงข้ามกับศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์  ศฝร.ภ.๔)

โทร :  0  4346 5739  ต่อ 26

197288
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
318
3411
192042
6244
1025
197288

Your IP: 27.126.205.49
2024-04-21 15:14