Get Adobe Flash player

 

พระพุทธรัตนเมตตามหามงคล  

                 ในปีพ.ศ.๒๕๓๑  พล.ต.ท.สุจินต์  อุทัยวัฒน์ ผบช.ศ ได้นำพระพุทธรูปที่จัดสร้าง  และ   พุทธาภิเษก  ณ.วัดเทพสุวรรณ  อ.มหาราช      จว.พระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐาน  ณ รร.ภ.๔    เมื่อเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๓๒  เป็นต้นมา 

              ในเดือน มิ.ย. ๒๕๔๑  พ.ต.อ.กำพล  ทับทิมไทย  มีดำริจัดสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานองค์พระขึ้นใหม่จึงได้ร่วมกับข้าราชการตำรวจ  ลูกจ้างประจำ  นักเรียนพลตำรวจ  ศิษย์เก่านักเรียนอบรมรุ่นต่าง ๆ และ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับสร้างศาลาพระโดยได้รับความเมตตาจาก   พระราชสุทธิญานมงคล(หลวงพ่อจรัญ)บริจาคปัจจัยเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อดำเนินการสร้าง เสร็จแล้วจึงได้นิมนต์ หลวงปู่บุญมา  วัดหนองตูม  ต.หนองตูม อ.เมือง จว. ขอนแก่นมาทำพิธีสวดมนต์ย้ายองค์พระมาประดิษฐาน  ณ ศาลาใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่   ตุลาคม  ๒๕๔๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑     เวลา ๑๑.๑๑ น. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

          ต่อมา ในสมัย พล.ต.ต.ชัยวรินทร์   เพ็ญสุภา ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชลาพันธุ์   ทองแผ่น ,พ.ต.ท.สธน  ตะกรุดโทน และ พ.ต.ท.หญิง สุมาลี  ตะกรุดโทน  ให้หาพระภิกษุที่เป็นที่นับถือของประชาชนให้ตั้งชื่อ  พระพุทธรูปดังกล่าว  พ.ต.ท.ชลาพันธุ์ และ คณะ จึงได้เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่นไปกราบนมัสการ พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

          ซึ่งท่านได้เมตตาตั้งชื่อ พระพุทธรูปให้เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยตั้งชื่อให้ว่า 

“พระพุทธรัตนเมตตามหามงคล”แปลว่า“ผู้กราบไหว้จะได้รับความเมตตาและความเป็นมงคลอย่างสูงสุด” 

 

                  คำอธิบาย: bud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธงชัยประจำกอง   

         ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   มีสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด คือ เป็นหนึ่งใน ๑๓ หน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับพระราชทานธงชัยประจำกอง อันมีศักดิ์เทียบเท่ากับธงชัยเฉลิมพล  สำหรับประวัติธงชัยประจำกองนี้มีหลักฐานจากข่าวในพระราชสำนัก ของสำนักราชเลขาธิการความว่า

           “ วันเสาร์ที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธี ตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล สำหรับพระราชทานโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔

วันอังคารที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ลานพระราชวังดุสิต พระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำกอง โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวันพิธีสวนสนามพระราชทานธงชัยประจำกอง โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔ ในวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งได้อัญเชิญความตอนหนึ่ง มากล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่า 

          " ข้าพเจ้าได้มอบธงชัยประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔ ในวันนี้ก็โดยเห็นว่ากองโรงเรียนนี้เป็นแหล่งฝึก   และ  อบรมตำรวจส่วนหนึ่ง   เพื่อเพิ่มพูนกำลังของประเทศชาติ  ในด้านรักษาความสงบภายใน  และ ทั้งป้องกันความไม่สงบนมีมาจากภายนอกประเทศด้วย   จึ่งสมควรจะได้มีธงประจำกองนี้ไว้เป็นมิ่งขวัญประจำกองเพราะธงชัยนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และ ตัวข้าพเจ้า จงพิทักษ์รักษาธงนี้ไว้ ด้วยความรักและเคารพ ให้ยิ่งกว่าชีวิตของตน  เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และ  ศักดิ์ศรีของกรมตำรวจสืบไป  " 

          ซึ่งเราชาว ศฝร.ภ.๔  ขอน้อมรับพระราชดำรัสนี้ใส่เกล้าไว้ตลอดไป

 

*************************************

 

 

 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 

ปรัชญา 

                เป็นสถาบันสร้างตำรวจดีสู่สังคม  

 วิสัยทัศน์ 

               สร้างตำรวจดี   วิชาการเด่น   เน้นการฝึก     สำนึกคุณธรรม     นำหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

. สร้างตำรวจให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง  และ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

. พัฒนาการเรียน  การสอน  การฝึก  และ  ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน   

. สร้างเสริมบุคลากรในหน่วยให้มีศักยภาพสูงขึ้น   

. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการฝึกอบรม 

. ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และ สังคม 

. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ นำไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ 

. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กร  

. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

ทำเนียบผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔

 

๑. พ.ต.อ.ทวี          ตาตะยานนท์                                  ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๑๗ ๒๕๒๔ 

๒. พ.ต.อ.บุญควร    เหมบุตร                                        ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ 

๓. พ.ต.อ.พิสิษฐ์      จิตรธรรม                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ 

๔. พ.ต.อ.ดำรง        ทวีมา                                           ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๖ ๒๕๓๒ 

๕. พ.ต.อ.อดุล         อิ่มสงวน                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๓๒ ๒๕๓๙ 

๖. พ.ต.อ.วิรัช         จันทรัตน์                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๓๙ ๒๕๔๑ 

๗. พ.ต.อ.กำพล       ทับทิมไทย                                     ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ 

๘. พ.ต.อ.พลกฤษณ์   ดุภะสกุล                                      ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๒ ๒๕๔๖ 

        ( ปรับโครงสร้างเป็น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  เมื่อ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ) 

๙. พ.ต.อ.พิศัลย์        สิงห์โตทอง                                  ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๖ ๒๕๔๘ 

๑๐. พ.ต.อ. เสนาะ     เขมะประภา                                ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๘ ๒๕๕๒ 

                        ( ปรับปรุงโครงสร้างยกฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ  ) 

 

ทำเนียบผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ 

๑. พล.ต.ต.ชาติชาย     แตงเอี่ยม                         ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ 

๒. พล.ต.ต.วัฒนา       กฤติยะโชติ                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ 

๓. พล.ต.ต.ชัยวรินทร์   เพ็ญสุภา                         ดำรงตำแหน่ง ปี ๒๕๕๕  - ๒๕๕๖ 

๔. พล.ต.ต.ภัทราวุธ   เอื้อมศศิธร                         ดำรงตำแหน่ง ปี ๒๕๕๖  - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ประวัติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 

 

              ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑  กรมตำรวจได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรเขตขึ้น    ตามกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต่างๆ เพื่อผลิตพลตำรวจภูธรตามเขตนั้นๆ โดยมีสายการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับกองบังคับการตำรวจภูธรนั้นๆ ( โดยในสมัยนั้น โรงเรียนตำรวจภูธร ๔  มีชื่อว่า  โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค ๔  ตั้งอยู่  จ.สกลนคร ซึ่งที่ตั้งเดิม คือ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครในปัจจุบัน )

             ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มีพระราชกฤษฎีกา ได้ยกฐานะกองบังคับการกองการศึกษาเป็น
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) มีโรงเรียนตำรวจในสังกัด ดังนี้

 โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปัตตานี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เพิ่ม โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ – ๔  เป็น โรงเรียนตำรวจภูธร ๑-๙ ดังนี้
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สระบุรี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ชลบุรี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ขอนแก่น
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๖ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครสวรรค์
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๗ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๘ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๙ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา

 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ขอนแก่น      ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๓๐/๒๕๑๗  ลง ๑๐  มกราคม ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับโอนสถานที่ราชการจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนก ๔  กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น     ตามบันทึกสั่งการกรมตำรวจ ลง     วันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๑๖     สั่งท้ายบันทึกกองบัญชาการศึกษาที่  ๐๕๑๖/๒๐๗๒     ลง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖

           พล.ต.ต.ดำรง  เผ่าชัย     รองผู้บัญชาการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวี  ตาตะยานนท์    รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ และ คณะได้รับมอบสถานที่ราชการไว้จาก พ.ต.ต.อุดมศักดิ์  แสนทวีสุข ผู้แทนของกองบังคับการตำรวจดับเพลิง    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๗ สถานที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ ๑๕  ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  (ส่วนที่ ๑)

                   ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๗ นาย บุรี  พรหมลักขโน    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรที่ดินมอบให้      กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  จำนวน   ๖ ไร่     งาน           ตารางวา ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งติดกับที่ดินเดิม เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารกองร้อย ๑ หลัง , แฟลต ๔ ชั้น ๑ หลัง  รวมที่ดิน  กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่ ๑ )จำนวน ๒๑  ไร่ ๑ งาน    ตารางวา  และ ได้ทำการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๑๗  เป็นต้นมา

                ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ นาย สุกิจ  จุลนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มอดินแดงปัจจุบัน ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ให้กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ เพื่อเป็นที่ปลูกสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงการจำนวน ๑๓๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่ ๒ ) อยู่ห่างจากส่วนที่ ๑ ประมาณ   กิโลเมตร และ     ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ   ตามโครงการ เช่นอาคารกองร้อย และ  ที่พักอาศัยต่าง ๆ เป็นต้น

             ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ นาย ชำนาญ  พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น    ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของ   กรมประชาสงเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น อีกจำนวน ๑๕  ไร่   ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดที่ดินเดิม และ ได้ทำการปลูกเรือนแถว ๒ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจ

                ปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ตร.ได้อนุมัติให้ตำรวจภูธร ภาค ๔     ใช้พื้นที่ และ อาคารของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่๑ )

             สำหรับการรับสมัครบุคคลภายนอก    เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจนั้น กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ได้ดำเนินการรับสมัคร  และ  ทำการฝึกอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ จำนวน  ๑๒๐ นาย

             เมื่อ  วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๔๘    กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  เปลี่ยนโอนย้ายไปขึ้นตรง ตำรวจภูธรภาค ๔    และ     เปลี่ยนชื่อเป็น        ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔”

 

*************************


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙