Get Adobe Flash player

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ วงเงินจัดสรร 268,007 บาท วันกำหนดราคากลางอ้างอิง 19 ก.ค. 2560 รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์ ซ่อมปรับปรุงอาคาร แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว ตามประกาศลงวันที่ 18 ก.ค.2560  อ่านรายละเอียดที่นี่


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙