Get Adobe Flash player

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง  :  คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6  จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้วิจัย : พ.ต.อ.โอภาส   คะรุรัมย์ และ คณะ  รายละเอียด 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙