Get Adobe Flash player

ประวัติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 

 

              ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑  กรมตำรวจได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรเขตขึ้น    ตามกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต่างๆ เพื่อผลิตพลตำรวจภูธรตามเขตนั้นๆ โดยมีสายการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับกองบังคับการตำรวจภูธรนั้นๆ ( โดยในสมัยนั้น โรงเรียนตำรวจภูธร ๔  มีชื่อว่า  โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค ๔  ตั้งอยู่  จ.สกลนคร ซึ่งที่ตั้งเดิม คือ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครในปัจจุบัน )

             ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มีพระราชกฤษฎีกา ได้ยกฐานะกองบังคับการกองการศึกษาเป็น
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) มีโรงเรียนตำรวจในสังกัด ดังนี้

 โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
 โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปัตตานี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เพิ่ม โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ – ๔  เป็น โรงเรียนตำรวจภูธร ๑-๙ ดังนี้
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สระบุรี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ชลบุรี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ขอนแก่น
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๖ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครสวรรค์
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๗ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๘ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
              โรงเรียนตำรวจภูธร ๙ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา

 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ขอนแก่น      ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๓๐/๒๕๑๗  ลง ๑๐  มกราคม ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับโอนสถานที่ราชการจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนก ๔  กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น     ตามบันทึกสั่งการกรมตำรวจ ลง     วันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๑๖     สั่งท้ายบันทึกกองบัญชาการศึกษาที่  ๐๕๑๖/๒๐๗๒     ลง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖

           พล.ต.ต.ดำรง  เผ่าชัย     รองผู้บัญชาการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวี  ตาตะยานนท์    รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ และ คณะได้รับมอบสถานที่ราชการไว้จาก พ.ต.ต.อุดมศักดิ์  แสนทวีสุข ผู้แทนของกองบังคับการตำรวจดับเพลิง    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๗ สถานที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ ๑๕  ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  (ส่วนที่ ๑)

                   ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๗ นาย บุรี  พรหมลักขโน    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรที่ดินมอบให้      กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  จำนวน   ๖ ไร่     งาน           ตารางวา ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งติดกับที่ดินเดิม เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารกองร้อย ๑ หลัง , แฟลต ๔ ชั้น ๑ หลัง  รวมที่ดิน  กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่ ๑ )จำนวน ๒๑  ไร่ ๑ งาน    ตารางวา  และ ได้ทำการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๑๗  เป็นต้นมา

                ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ นาย สุกิจ  จุลนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มอดินแดงปัจจุบัน ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ให้กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ เพื่อเป็นที่ปลูกสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงการจำนวน ๑๓๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่ ๒ ) อยู่ห่างจากส่วนที่ ๑ ประมาณ   กิโลเมตร และ     ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ   ตามโครงการ เช่นอาคารกองร้อย และ  ที่พักอาศัยต่าง ๆ เป็นต้น

             ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ นาย ชำนาญ  พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น    ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของ   กรมประชาสงเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น อีกจำนวน ๑๕  ไร่   ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดที่ดินเดิม และ ได้ทำการปลูกเรือนแถว ๒ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจ

                ปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ตร.ได้อนุมัติให้ตำรวจภูธร ภาค ๔     ใช้พื้นที่ และ อาคารของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ส่วนที่๑ )

             สำหรับการรับสมัครบุคคลภายนอก    เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจนั้น กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ได้ดำเนินการรับสมัคร  และ  ทำการฝึกอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ จำนวน  ๑๒๐ นาย

             เมื่อ  วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๔๘    กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔  เปลี่ยนโอนย้ายไปขึ้นตรง ตำรวจภูธรภาค ๔    และ     เปลี่ยนชื่อเป็น        ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔”

 

*************************


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙