Get Adobe Flash player

 

ทำเนียบผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔

 

๑. พ.ต.อ.ทวี          ตาตะยานนท์                                  ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๑๗ ๒๕๒๔ 

๒. พ.ต.อ.บุญควร    เหมบุตร                                        ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ 

๓. พ.ต.อ.พิสิษฐ์      จิตรธรรม                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ 

๔. พ.ต.อ.ดำรง        ทวีมา                                           ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๒๖ ๒๕๓๒ 

๕. พ.ต.อ.อดุล         อิ่มสงวน                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๓๒ ๒๕๓๙ 

๖. พ.ต.อ.วิรัช         จันทรัตน์                                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๓๙ ๒๕๔๑ 

๗. พ.ต.อ.กำพล       ทับทิมไทย                                     ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ 

๘. พ.ต.อ.พลกฤษณ์   ดุภะสกุล                                      ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๒ ๒๕๔๖ 

        ( ปรับโครงสร้างเป็น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔  เมื่อ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ) 

๙. พ.ต.อ.พิศัลย์        สิงห์โตทอง                                  ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๖ ๒๕๔๘ 

๑๐. พ.ต.อ. เสนาะ     เขมะประภา                                ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๔๘ ๒๕๕๒ 

                        ( ปรับปรุงโครงสร้างยกฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ  ) 

 

ทำเนียบผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ 

๑. พล.ต.ต.ชาติชาย     แตงเอี่ยม                         ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ 

๒. พล.ต.ต.วัฒนา       กฤติยะโชติ                       ดำรงตำแหน่ง ปี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ 

๓. พล.ต.ต.ชัยวรินทร์   เพ็ญสุภา                         ดำรงตำแหน่ง ปี ๒๕๕๕  - ๒๕๕๖ 

๔. พล.ต.ต.ภัทราวุธ   เอื้อมศศิธร                         ดำรงตำแหน่ง ปี ๒๕๕๖  - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙