Get Adobe Flash player

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 

ปรัชญา 

                เป็นสถาบันสร้างตำรวจดีสู่สังคม  

 วิสัยทัศน์ 

               สร้างตำรวจดี   วิชาการเด่น   เน้นการฝึก     สำนึกคุณธรรม     นำหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

. สร้างตำรวจให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง  และ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

. พัฒนาการเรียน  การสอน  การฝึก  และ  ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน   

. สร้างเสริมบุคลากรในหน่วยให้มีศักยภาพสูงขึ้น   

. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการฝึกอบรม 

. ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และ สังคม 

. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย และ นำไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ 

. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กร  

. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙