Get Adobe Flash player

 

ธงชัยประจำกอง   

         ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   มีสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด คือ เป็นหนึ่งใน ๑๓ หน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับพระราชทานธงชัยประจำกอง อันมีศักดิ์เทียบเท่ากับธงชัยเฉลิมพล  สำหรับประวัติธงชัยประจำกองนี้มีหลักฐานจากข่าวในพระราชสำนัก ของสำนักราชเลขาธิการความว่า

           “ วันเสาร์ที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธี ตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล สำหรับพระราชทานโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔

วันอังคารที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ลานพระราชวังดุสิต พระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำกอง โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวันพิธีสวนสนามพระราชทานธงชัยประจำกอง โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔ ในวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งได้อัญเชิญความตอนหนึ่ง มากล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่า 

          " ข้าพเจ้าได้มอบธงชัยประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔ ในวันนี้ก็โดยเห็นว่ากองโรงเรียนนี้เป็นแหล่งฝึก   และ  อบรมตำรวจส่วนหนึ่ง   เพื่อเพิ่มพูนกำลังของประเทศชาติ  ในด้านรักษาความสงบภายใน  และ ทั้งป้องกันความไม่สงบนมีมาจากภายนอกประเทศด้วย   จึ่งสมควรจะได้มีธงประจำกองนี้ไว้เป็นมิ่งขวัญประจำกองเพราะธงชัยนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และ ตัวข้าพเจ้า จงพิทักษ์รักษาธงนี้ไว้ ด้วยความรักและเคารพ ให้ยิ่งกว่าชีวิตของตน  เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และ  ศักดิ์ศรีของกรมตำรวจสืบไป  " 

          ซึ่งเราชาว ศฝร.ภ.๔  ขอน้อมรับพระราชดำรัสนี้ใส่เกล้าไว้ตลอดไป

 

*************************************

 

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔   ๒๗๒ หมู่ ๑๔  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   ๔๐๐๐๐

โทร : ๐ - ๔๓๔-๖๕๗๓๙